• Wij zijn specialist in
  software voor uitgeverijen

 • Kidsweek en Adformatie
  via Zeno

 • De Banier: boeken
  verkoop en royalties
  via Zeno

 • NRC: iPad editie
  abonnementen
  via Zeno

 • Weka: toegang kennisbanken
  via Zeno

Volg ons @socho_it

Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen
1 Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij Socho/IT bv (hierna te noemen Socho/IT) goederen en/of
diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten
niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders
is aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Socho/IT en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in
acht worden genomen.
2 Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek
vervallende bedragen geldt dat Socho/IT gerechtigd is door middel van een
schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende
prijzen en tarieven aan te passen.
2.3 Socho/IT is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die,
volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden
geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze
kennisgeving ligt.
2.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Socho/IT kenbaar gemaakte
aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Cliënt
gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Socho/IT
genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel
de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen
dertig dagen na factuurdatum betalen.
2.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig
blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk
geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot
volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle
kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten,
verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
2.7 Indien tussen Socho/IT en Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is
overeengekomen, zal Socho/IT de vergoeding voor zijn prestaties op nacalculatiebasis
berekenen. Indien de vergoeding van prestaties van Socho/IT op nacalculatiebasis
berekend wordt, dient deze berekening plaats te vinden op basis van het door
Socho/IT opgegeven aantal uren terzake van de prestatie, behoudens voorzover
Cliënt aantoont dat de opgave van Socho/IT onjuist is.
3 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst
van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig is aangeduid.
3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na
beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft
plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.
4 Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Socho/IT, totdat alle bedragen
die Cliënt verschuldigd, is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren
zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in
artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan
Socho/IT zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5 Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke
beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn
gebracht.
6 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Socho/IT of diens
licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij
deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige
zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan
kopieën vervaardigen.
6.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en
andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Socho/IT of
diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in
artikel 3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan
derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel
waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen
alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de
programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de
programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder
begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding aan de
programmatuur.
6.4 Het is Socho/IT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur. Indien Socho/IT door middel van technische bescherming de
programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat
Cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Socho/IT
op verzoek van Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter
beschikking stellen.
6.5 Behoudens het geval dat Socho/IT een reservekopie van de programmatuur aan
Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht een reservekopie van de
programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te
maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een
stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter
vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te
zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke
exemplaar.
6.6 Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur
ontwikkelt dan wel als Cliënt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de
interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Socho/IT
ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze
interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Cliënt Socho/IT schriftelijk en gespecificeerd
verzoeken om de benodigde informatie. Socho/IT zal alsdan binnen redelijke termijn
mededelen of Cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op
welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en
voorwaarden betreffende de door Cliënt eventueel in te schakelen derden. Onder
interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van
programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem
en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te
communiceren.
6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd
tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien
zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende
beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten
of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet
voldoen aan de door Socho/IT schriftelijk kenbaar gemaakte functioneel specificaties
en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk
overeengekomen functioneel specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze
kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van
fouten onverwijld melding aan Socho/IT te maken.
6.8 Socho/IT zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de
bewering dat door Socho/IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of
materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of
industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Socho/IT onverwijld schriftelijk
informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling
van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
Socho/IT. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan
Socho/IT verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor
zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de
programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft
laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Socho/IT zelf
ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een
derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het
oordeel van Socho/IT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal Socho/IT het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten
onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de
Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur
of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Socho/IT wegens schending van
rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder
begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Socho/IT voor inbreuken
die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur,
programmatuur en/of materialen in een niet door Socho/IT gemodificeerde vorm, in
samenhang met niet door Socho/IT geleverde of verstrekte zaken of programmatuur
of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen
is ontwikkeld of bestemd.
6.9 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Socho/IT van apparatuur, programmatuur of materialen met
het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Socho/IT vrijwaren tegen elke actie
welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of
bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
7 Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Socho/IT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de
apparatuur, programmatuur en van de door Socho/IT te verlenen diensten alsmede
voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het
uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Socho/IT staan of
indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Socho/IT in
ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft
hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.
7.5 Ingeval medewerkers van Socho/IT op de locatie van Cliënt werkzaamheden
verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten, zoals indien van toepassing op een werkruimte met
telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Socho/IT vrijwaren voor
aanspraken van derden, medewerkers van Socho/IT daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van
het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
8 Leveringstermijnen
Alle door Socho/IT genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld
op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Socho/IT
bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele
overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Socho/IT niet in verzuim.
Socho/IT is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht
gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben
voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige
termijn dreigt, zullen Socho/IT en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
9 Beëindiging
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts
toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging
eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te
worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 Socho/IT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt al dan niet voorlopig, surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of
indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Socho/IT zal wegens deze
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties
en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij Socho/IT ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
Bedragen die Socho/IT voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10 Aansprakelijkheid van Socho/IT; vrijwaring
10.1 Socho/IT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit
dit artikel l0 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Socho/IT wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van
meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen
(excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor
directe schade echter meer bedragen dan € 250.000 (tweehonderdenvijftigduizend
euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Socho/IT
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet
vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel
houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende
voorzieningen doordat Socho/IT op een voor hem bindende leverdatum niet heeft
geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de
vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van
deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in
de zin van deze voorwaarden.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Socho/IT voor schade door dood of lichamelijk letsel
of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan
€ 500.000,- (vijfhonderdenduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
10.4 Aansprakelijkheid van Socho/IT voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Socho/IT geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen
indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Socho/IT.
10.6 De aansprakelijkheid van Socho/IT wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Socho/IT onverwijld
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Socho/IT ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Socho/IT in staat is adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Socho/IT
meldt.
10.8 Cliënt vrijwaart Socho/IT voor alle aanspraken van derden wegens
produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat
door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Socho/IT
geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor
zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.
11 Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede
verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Socho/IT..
11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
12 Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Cliënt zijn de relevante
exportbepalingen van toepassing. Cliënt zal Socho/IT vrijwaren voor alle aanspraken
van derden die verband houden met aan Cliënt toe te rekenen overtredingen van de
van toepassing zijnde exportbepalingen.
13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Socho/IT en Cliënt worden beheerst door Nederlands
recht.
13.2 De geschillen welke tussen Socho/IT en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van
een door Socho/IT met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.
Dienstverlening
De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Socho/IT diensten
verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek,
consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of
ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij
en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene
voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservice, de
ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.
14 Uitvoering
14.1 Socho/IT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures.
14.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
Socho/IT gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit
te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
14.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Socho/IT gehouden
bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen
van Cliënt op te volgen. Socho/IT is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de
inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen;
indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
werkzaamheden worden vergoed conform artikel 15.
14.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering
door een bepaalde persoon, zal Socho/IT steeds gerechtigd zijn deze persoon te
vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
15 Wijziging en meerwerk
15.1 Indien Socho/IT op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties door Cliënt aan Socho/IT worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven
van Socho/IT. Socho/IT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen
en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
15.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de
wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Socho/IT, kunnen worden
beïnvloed.
15.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een
afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Socho/IT Cliënt tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
prestaties.
16 Opleidingen, cursussen en trainingen
16.1 Voorzover de dienstverlening van Socho/IT bestaat uit het verzorgen van een
opleiding, cursus of training, kan Socho/IT steeds voor de aanvang daarvan de
terzake verschuldigde betaling verlangen. Bij annulering van deelname aan een
opleiding, cursus of training vervalt het recht van Socho/IT op de terzake
verschuldigde betaling niet.
16.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Socho/IT aanleiding
geeft, is Socho/IT gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een
of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een andere datum of
een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
16.3 Cliënt is niet gerechtigd enig lesmateriaal van een opleiding, cursus of training te
verveelvoudigen, voorzover het geen verveelvoudigingen voor eigen oefening, studie
of gebruik betreffen. Cliënt is evenmin bevoegd lesmaterialen behorende bij een
opleiding, cursus of training openbaar te maken. De in artikel 6 van deze Algemene
Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.
16.4 Socho/IT is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan doordat
Cliënt gedurende een opleiding, cursus of training van Socho/IT verkregen informatie
in de praktijk hebben toegepast. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
Ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het
hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Socho/IT in opdracht van Cliënt
programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en
onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk
wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend
betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine
leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de
daarbij behorende documentatie.
17 Ontwikkeling van programmatuur
17.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden
en op welke manier dit zal geschieden. Socho/IT zal de programmatuurontwikkeling
met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de
juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.
17.2 Socho/IT is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie
van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en
bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden
op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
17.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de
programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan
Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur
wijzigingen aan te brengen.
18 Aflevering, installatie en acceptatie
18.1 Socho/IT zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties activeren en installeren, dit laatste slechts indien een door
Socho/IT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
18.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode
veertien dagen na aflevering of, indien een door Socho/IT uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de
testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor produktieve of
operationele doeleinden te gebruiken.
18.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering
of, indien een door Socho/IT uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de
eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien Socho/IT voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in
artikel 18.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten
zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens
artikel 18.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande
zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan voor het moment van acceptatie
enig gebruik voor produktieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als
volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
18.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen Acceptatietest blijkt dat in de
programmatuur fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt
Socho/IT hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode
onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die
belemmering is opgeheven.
18.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de
programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Socho/IT uiterlijk op
de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd
testrapport over de fouten informeren. Socho/IT zal zich naar beste vermogen
inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij
Socho/IT gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of
probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
18.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden
dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die
operationele of produktieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet
in de weg staan, onverminderd de verplichting van Socho/IT om deze kleine fouten in
het kader van de garantieregeling van artikel 21, indien toepasselijk, te herstellen.
18.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat
de niet-acceptatie van een behaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van
een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn,
naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door
Socho/IT ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en
verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een
gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op een voor zodanige machine
leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van
eventueel door Socho/IT te verstrekken nieuwe versies.
19 Gebruiksrecht
19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Socho/IT Cliënt het niet-exclusieve
recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen
overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van
Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
19.2 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie
worden gebruikt op de een verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort
gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover
daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt
waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat
op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als
verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur
voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het
gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover
dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
19.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de
programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te
sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke
wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet
indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt
gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het
herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens
ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij
de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie
worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
19.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal
Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Socho/IT
retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het
gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige
vernietiging Socho/IT onverwijld schriftelijk melding maken.
20 Aflevering, installatie en acceptatie
20.1 Socho/IT zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat
informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Socho/IT uit te voeren
installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
20.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde
in de artikelen 18.3 tot en met 18.7 van overeenkomstige toepassing.
20.3 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de
programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt,
onverminderd de verplichtingen van Socho/IT ingevolge de garantie van artikel 21.
21 Garantie
21.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een
acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Socho/IT naar
beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7
herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij
Socho/IT zijn gemeld. Socho/IT garandeert niet dat de programmatuur zonder
onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het
herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt
is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Socho/IT zijn
gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Socho/IT kan zijn
gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is
van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan
Socho/IT toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte
of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting
vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Socho/IT wijzigingen in de
programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen
21.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Socho/IT te bepalen locatie. Socho/IT
is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of
probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
21.3 Na afloop van de in artikel 21.1 bedoelde garantieperiode is Socho/IT niet gehouden
eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst
is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
22 Onderhoud
22.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in
de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt
overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Socho/IT geconstateerde fouten in
de programmatuur gedetailleerd aan Socho/IT melden. na ontvangst van de melding
zal Socho/IT naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te
herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de
programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Socho/IT
te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Socho/IT is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan via programma-omwegen of probleemvermijdende
restricties in de programmatuur aan te brengen.
22.2 Socho/IT garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal
werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
22.3 Socho/IT kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen
indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet
aan Socho/IT toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan
Socho/IT is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet
onder onderhoud.
22.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Socho/IT bij het beschikbaar
komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking
stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Socho/IT
niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het
verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het
ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan
Socho/IT van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Socho/IT
aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
22.5 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
terbeschikkingstellingvan de programmatuur een onderhoudsover–eenkomst met
Socho/IT is aangegaan, kan Socho/IT door Cliënt niet gehouden wor–den op een
later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
23 Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover Socho/IT programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking
stelt, zullen, mits zulks door Socho/IT schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat
betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met
terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde
voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij
Socho/IT en Socho/IT zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor
zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en
Socho/IT om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten
toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Socho_IT bv
Huizermaatweg 586
1276 LN Huizen
tel: 035-6720 621
fax: 035-6720 622
info@socho.nl